Připomínáme povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům. V první řadě je dobré nezaměňovat pojem pitný režim a ochranný nápoj. Omlouvám se, pro zdravotníky je to samozřejmost, ale pod svícnem bývá největší tma, a tak pro jistotu v rychlosti připomenu rozdíl. Z terénu vnímáme, že někteří zaměstnanci často zaměňují pojem pitný režim a ochranný nápoj. Jaký je tedy mezi těmito pojmy rozdíl?

Pitný režim

Pro zaměstnavatele pitný režim znamená povinnost zajistit zaměstnancům přístup k pitné vodě, jinými slovy zásobit pracoviště pitnou vodou a umožnit zaměstnancům volný přístup ke kohoutku s vodou. Neznamená to, že by měl zaměstnavatel zaměstnancům kupovat speciální nápoje. Povinnost si zaměstnavatel splní rozvodem pitné vody na pracovištích. Z legislativního pohledu je povinnost zaměstnavatele upravena v zákoníku práce, tedy v zákoně č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v § 224 odst. 1, který říká, že zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Povinnost zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům, konkrétně zásobovat pracoviště vodou, je dále zakotvena v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pojem pitná voda upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Krásně zpracovaný a přehledný letáček Státního zdravotního ústavu k pitnému režimu od autora MUDr. Františka Kožíška, CSc., naleznete na níže uvedeném odkazu. V letáčku najdete kromě jiného podrobné informace o rozdělení mineralizovaných vod a obsahu rozpuštěných látek. Tato znalost je důležitá pro správné poskytnutí ochranných nápojů.

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/pitny_rezim.pdf

Ochranný nápoj

Jak je definován ochranný nápoj? Ochranný nápoj je nápoj, který je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům v případě, že jsou vystaveni nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám, a to v rozsahu a za podmínek, které určuje prováděcí předpis.

Ochranné nápoje upravují dva základní předpisy. Zákoník práce v § 104 v části „Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů specifikuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ve stručnosti uvádí, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj za určitých podmínek, jaká je jeho funkce (chrání před zátěží teplem nebo naopak chladem – například mrazírenské provozy, práce ve venkovních prostorách v zimním období apod.) a co musí nebo naopak nesmí ochranný nápoj obsahovat, aby plnil funkci ochranného nápoje (tedy nahradil ztráty tekutin a minerálních látek vydaných potem a dýcháním za osmihodinovou pracovní směnu a v případě chladu naopak tělo zahřál).

Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 hmotnostních procent cukru a nesmí překročit více jak 1 hmotnostní procento alkoholu (v případě podávání nezletilým nesmí obsahovat alkohol žádný). Naopak je vhodné, aby ochranný nápoj obsahoval látky, které zvyšují odolnost lidského organismu (například minerály, vitamíny).

Poskytování ochranných nápojů konkretizuje § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Ochranný nápoj při zátěži teplem

Pro blížící se letní období všechny nejvíce zajímá zátěž teplem. Ochranný nápoj při zátěži teplem se poskytuje v takovém množství, které odpovídá alespoň 70 % ztrát tekutin a minerálních látek prostřednictvím potu a dýcháním za osmihodinovou směnu.

Ochranné nápoje se dělí celkem do osmi kategorií podle třídy a druhu práce. Konkrétní specifikace daných kategorií práce lze nalézt v části A, tabulky č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Třídy jsou označeny jako I., IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, a V.

Pro práce zařazené podle přílohy č. 1 výše uvedeného nařízení vlády, části A, tabulky č. 1 do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

Do těchto tříd se řadí práce:

 • vsedě s minimální pohybovou aktivitou celého těla (například kancelářské a počítačové práce, práce v laboratořích a další),
 • dále práce převážně vsedě s lehkou manuální prací rukou a paží (například řidiči osobních vozidel, zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka a další),
 • práce ve stoje s trvalým zapojením horních končetin, občas v předklonu nebo vkleče (sem lze zařadit například skladníky, údržbáře a další).

V případě, že jde o práce zařazené podle přílohy č. 1 výše citovaného nařízení vlády, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V, poskytuje se jako ochranný nápoj přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70% náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj stejný pro třídy I až IIIa, tedy voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné požadavky. Do třídy IIIb – V se řadí práce:

 • s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu a chůze (například práce v zemědělství, zahradnictví apod.),
 • práce spojená s rozsáhlou činností svalstva, trupu, horních i dolních končetin (například práce s lopatou ve stavebnictví, přenášení břemen o váze 25 kg a další),
 • práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva a trupu, horních i dolních končetin (například hlubinné doly),
 • práce spojená s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva a trupu, horních i dolních končetin (výkopové práce, transport těžkých břemen – například pytlů s cementem).

Práce pojmenované v posledních dvou odrážkách jsou na první pohled popsány stejně, ale konkrétní činnosti se od sebe liší celkovým energetickým výdejem vyjádřeným v brutto hodnotách a ztrátou tekutin za osmihodinovou směnu. Pro přesnější zařazení je nutné se podrobně seznámit přílohou č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., částí A, tabulkou č. 1.

V případě profesí zastupovaných OS by do tříd IIIb – V spadali v některých dnech letních měsíců zdravotničtí záchranáři, podle technického vybavení by do těchto tříd mohli spadat i zaměstnanci kuchyní, prádelen a mandloven (v případě, že pracoviště není vybaveno klimatizační jednotkou).

Co dělat, když zaměstnavatel odmítá ochranné nápoje poskytovat?

Pokud v případě nároku zaměstnavatel odmítne zaměstnanci poskytnout ochranný nápoj, vystavuje se tak riziku sankce za neplnění zákonných povinností, kterou může udělit oblastní inspektorát práce.

 

Ing. Šárka TIKOVSKÁ, vedoucí ekonomického a organizačního oddělení OS a inspektorka BOZP, tikovska.sarka@cmkos.cz

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Historie BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí (zkratka BOZP) není nic, co by neznali předci v dobách dávno minulých. Babylonský zákoník (18. stol. př. n. l.) mimo jiné obsahuje: „Jestliže stavitel pro někoho staví dům a nepostaví jej řádně a dům, který postavil, spadne a zabije vlastníka domu, pak bude tento stavitel potrestán smrtí.“ V knize Mojžíšově (rok 1500 př. n. l.) se píše: „Když někdo odkryje nebo vyhloubí studnu a nepřikryje ji tak, že do ní spadne býk nebo osel, majitel studny poskytne jeho majiteli náhradu ve stříbře a mrtvé zvíře bude patřit jemu.“

Na preventivní zajištění BOZP se objevily první požadavky ve Středověku. Král Václav II vydal v roce 1300 zákoník „Ius Regale Montanorum“ (Právo horního regálu), který mimo jiné obsahoval pravidla k zajištění bezpečné práce (odvodňování a větrání šachet, počítání horníků před a po každé směně) a délku pracovní doby (šesti hodinová směna). Zákoník s úpravami platil až do 1. 11. 1854.

Současnost

Pro jednotlivého zaměstnavatele vyplývají požadavky na zajištění BOZP ze tří zdrojů:

 • z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
 • z vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci
 • z kategorizace prací

Nový přístup se zaměřuje nejen na stroje, zařízení a pracovní prostředí, ale i na lidský faktor a kulturu práce. Zvýšila se odpovědnost jednotlivých vedoucích zaměstnanců, přičemž důraz je kladen především na vyhledání a vyhodnocení rizik a také na zapojování zaměstnanců do řešení otázek BOZP, a tím i do řízení firmy a to prostřednictvím svých zástupců nebo odborových organizací.

Legislativa

Česká republika, jako člen Evropské unie, je vázána právními předpisy unie i v oblasti BOZP, konkrétně Směrnicí rady č. 89/391/EHS z 12. června 1989 o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Požadavky na zajištění BOZP jsou definovány v mnoha právních předpisech (§ 349 odst. 1 zákoníku práce), Ty nejpodstatnější jsou:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a další související zákony. Je účinný od 1. 5. 2020 – hlavní změny jsou např.:
 • systém kategorizace práce pro jednotlivé faktory pracovního prostředí
 • definice rizikové práce a rizikového faktoru pracovních podmínek
 • požadavky na klinická pracoviště pro poskytování pracovnělékařských služeb a ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání

–          nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Naše odborová organizace se také podílí na zajištění BOZP tím, že zástupci odborů jsou součástí prověrkové komice BOZP ve FNO. Účastní se kontrol BOZP, které probíhají na všech pracovištích FNO jednou ročně.

Náplní Odborové organizace – Výboru Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Fakultní nemocnice Ostrava je projednávat pracovní úrazy, kontrolovat pracovní podmínky zaměstnanců související s BOZP a další povinnosti vyplývající z právních předpisů.

V TOMTO ODKAZE VÁS CHCEME SEZNAMOVAT S AKTUALITAMI VE FNO, INFORMACEMI, LEGISLATIVOU A PŘÍPADNĚ ODPOVÍDAT NA VAŠE DOTAZY.